is / en / dk

Hvad er Kennarasamband Íslands?

Et aktivt fællesforbund

Islands Lærerforbund, Kennarasamband Íslands, begyndte sin virksomhed den 1. januar 2000. Det er et fælles fagforbund for lærere, skoleledere og studievejledere i børnehaver, grundskoler, skoler for ungdomsuddannelser og musikskoler - bortset fra rektorer i ungdomsuddannelserne.

Mange medlemmer i forbundet

Islands Lærerforbund er et af de største fagforbund i Island med ca. 10.000 medlemmer. Medlemmernes organisationsstyrke har allerede vist sig i lærernes lønkamp og nye overenskomster.

Fagforeninger i Lærerforbundet

Fagforeningerne der udgør Lærerforbundet, fungerer selvstændigt. De indgår overenskomster for deres medlemmer mens Lærerforbundet varetager de fælles interesser og rettigheder for alle medlemmerne, fx vedrørende pensionsforhold, rettigheder under sygdom og barselsorlov, og følger med i udviklingen i lønforholdene.

Fagforeningerne i Kennarasamband Íslands hedder:

 • Félag framhaldsskólakennara - Foreningen af lærere i ungdomsuddannelserne - ff@ki.is
 • Félag grunnskólakennara - Foreningen af lærere i grundskolen fg@ki.is
 • Félag kennara á eftirlaunum - Foreningen af pensionerede lærere
 • Félag leikskólakennara - Foreningen af børnehavepædagoger (førskolelærere) fl@ki.is
 • Félag stjórnenda í framhaldsskólum - Foreningen af inspektorer i ungdomsuddannelserne fs@ki.is
 • Félag stjórnenda leikskóla - Foreningen af inspektorer i børnehavepædagoger fsl@ki.is
 • Félag tónlistarskólakennara - Foreningen af musikskolelærere ft@ki.is
 • Skólastjórafélag Íslands - Islands skolelederforening si@ki.is

Lærerforbundets hjemmeside

Hjemmesiden www.ki.is er et effektivt nyheds- og informationsmedie for Lærerforbundet og dets medlemsforeninger. Den indeholder information om alle de vigtigste sider af Lærerforbundets virksomhed, og på foreningernes sider kan man finde den vigtigste information om deres virksomhed.

Det vil Lærerforbundet

 • Lærerforbundets opgave

Kennarasamband Íslands har til opgave at varetage medlemmernes interesser og rettigheder, øge samarbejdet mellem dem og styrke den faglige og organisatoriske bevidsthed. Lærerforbundet arbejder på styrkelse af læreruddannelsen og medlemmernes videreuddannelse.
Kennarasamband Íslands er et forum for faglig debat om skole- og uddannelsesforhold og arbejder for at styrke skolernes arbejde og bidrage til fremskridt i uddannelses- og skoleforhold.

Kennarasamband Íslands samarbejder med lærerforbund i andre lande og med andre lønmodtagerorganisationer her i landet.

Kennarasamband Íslands arbejder for at børnehaver (førskoler), grundskoler, musikskoler og ungdomsuddannelser altid har de bedst kvalificerede lærere, studievejledere og skoleledere. Således arbejder forbundet for at sikre kvaliteten af undervisningen og kontinuitet i skolearbejdet.

Kennarasamband Íslands arbejder for fællesskabet mellem alle lærere.

 • Bedre løn og arbejdsforhold

Lærerforbundet mener at bedre grundløn og forbedringer i arbejdsforhold og videreuddannelse for Lærerforbundets medlemmer er helt afgørende for at gøre læreruddannelsen og arbejdet i landets skoler attraktivt for unge.

Sådan fungerer Lærerforbundet

 • Service for medlemmerne

Lærerforbundet er i besiddelse af en mængde viden og erfaring der formidles til medlemmerne på forskellige måde. Lærerforbundet og dets medlemsforeninger lægger stor vægt på service til medlemmer der søger efter information og hjælp angående overenskomst- og rettighedsforhold og faglige sager.

 • Tillidsmænd

Lærerforbundet har flere hundrede tillidsmænd i landets skoler. Tillidsmændene er fagforeningens repræsentanter på arbejdspladsen og udfører en vigtig opgave med at varetage medlemmernes interesser. De er en vigtig kontakt mellem foreningernes bestyrelser og medlemmerne på de respektive arbejdspladser.

 • Overenskomstudvalg og Overenskomstrådet 

Foreningernes overenskomstudvalg forhandler overens komsterne for medlemmerne i børnehaverne (førskolerne), grundskolerne, ungdomsuddannelserne og musikskolerne. Overenskomstrådet der består af formanden for Lærerforbundet og repræsentanter fra medlemsforeningernes overenskomstudvalg, er et fælles forum hvor man drøfter målsætningen i overenskomstforholdene. Overenskomstrådet er ansvarligt for overenskomster om fælles rettigheder.

 • Skoleforholdsudvalg og Skoleforholdsrådet

Foreningernes skoleforholdsudvalg drøfter faglige forhold og skoleforhold, arbejder på styrkelse af læreruddannelsen og videreuddannelsen for medlemmerne i børnehaver (førskoler), grundskoler, ungdomsuddannelser og musikskoler. Skoleforholdsudvalgene danner Skoleforholdsrådet. Bestyrelsen for Lærerforbundet udpeger formanden for rådet. Skoleforholdsrådet drøfter bl.a. aktuelle pædagogiske forhold og skoleforhold og rådgiver bestyrelsen for Lærerforbundet om målsætningen i skoleforhold.

 • Udenlandsk og indenlandsk samarbejde

Lærerforbundet er medlem af EI, lærernes internationale forbund, og deltager aktivt i NLS der er de nordiske lærerorganisationers samarbejdsforum hvor man drøfter lærernes arbejde på alle skoletrin, lærernes uddannelsesforhold m.m. Lærerforbundet samarbejder med forskellige islandske lønmodtagerorganisationer, bl.a. de offentlig ansattes, BSRB, og akademikernes, BHM, om lønmodtagernes fælles interesser og rettigheder.

Lærerjobbet er i konstant udvikling

 • Uddannelse er et vigtig grundlag

Skolen er en af samfundets vigtigste grundpiller, for uddannelse er nøglen til social og økonomisk velgang. Uddannelse er nødvendig for at sikre fremtiden for islandsk kultur, og den er forudsætningen for en stærk international konkurrenceposition.

 • Respekt for lærerens arbejde

Lærerne er vigtige forbilleder for eleverne, og det er afgørende at samfundet viser uddannelsesforhold og lærernes arbejde opmærksomhed og viser skolernes arbejde respekt i handling.

 • Veluddannede lærere er en forudsætning for god undervisning og en bedre skole

Veluddannede lærere er en forudsætning for god undervisning og en bedre skole. Det er vigtigt at skabe flere muligheder for lærere, studievejledere og skoleledere til at imødekomme de stadigt nye krav til skolernes arbejde og uddannelsen.

 • Kravene til lærerne vokser fra år til år

Kravene der stilles til Lærerforbundets medlemmer, fx på grund af fornyelser i skolernes arbejde, informationsteknologi og bredere samarbejde i skolesamfundet, vokser fra år til år.

 • Lærernes arbejde ændrer sig konstant

Lærernes arbejde har ændret sig, og der lægges øget vægt på samråd og teamwork. Lærerne arbejder med udvikling af undervisning, undervisningsmaterialer og læseplaner på mange forskellige måder. Samarbejdet med elevernes hjem bliver vigtigere og vigtigere, og øget indflydelse fra eleverne på skolernes arbejde er både en krævende og spændende opgave. Lærerforbundet lægger vægt på at der altid sikres lærerne tilstrækkelig tid til forberedelse.

 • Etiske principper

Lærere har etiske principper. De er udformet for at styrke lærernes professionalitet og deres faglige bevidsthed. De etiske principper er en ledetråd for lærerne i deres arbejde.

Lad os gøre skolen til en attraktiv arbejdsplads for elever og lærere

 • Forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund

Børnehaver (førskoler), grundskoler, ungdomsuddannelser og musikskoler forbereder eleverne til livet og deltagelse i et demokratisk samfund i stadig udvikling. Lærerforbundet mener at det er en af dets vigtigste forpligtelser i arbejdet at bidrage til reel ligeret for alle børn og unge til uddannelse og deltagelse i skolernes arbejde.

Der bør skabes forståelse og vilje i samfundet for at sikre at lærerens arbejde til enhver tid er eftertragtet og at skolerne er attraktive arbejdspladser.

 • Lærermangel bør forhindres, og læreruddannelsen bør plejes

Det er vigtigt at forhindre lærermangel på alle skoletrin og bidrage til at der er tilstrækkelig mange med uddannelse og ret til at varetage undervisning, rådgivning og ledelse på alle skoletrin overalt i landet.

 • Udarbejdelse af en plan til at gøre læreruddannelsen attraktiv for unge

Det er nødvendigt de nærmeste år at udskrive flere lærere til at arbejde på alle skoletrin. Derfor er det nødvendigt at myndighederne i samråd med Lærerforbundet og de videregående uddannelser i landet udarbejder en særlig plan for hvordan man kan gøre læreruddannelsen attraktiv for unge.

Kommende og nuværende medlemmer skal altid have uhindret adgang til grunduddannelse, videreuddannelse og livslang uddannelse for at få udvidet deres kompetence og imødekomme nye krav i skolernes arbejde og uddannelsen.

Det betaler sig at være medlem af Lærerforbundet

 • Står vagt om overenskomster og rettigheder

Lærerforbundet og dets medlemsforeninger står vagt om overenskomsterne og medlemmernes rettigheder. Lærerforbundet hjælper medlemmerne med løsningen af tvivlsspørgsmål der opstår i deres arbejde og i forholdet til arbejdsgiverne, og giver medlemmerne juridisk bistand hvis deres rettigheder krænkes.

 • Videreuddannelsesfonde

Medlemsorganisationerne af Lærerforbundet har videreuddannelsesfonde der støtter enkeltmedlemmer og grupper økonomisk til videreuddannelse og livslang uddannelse efter særlige regler for de respektive fonde.

 • Konfliktfonden

Konfliktfonden er en fælles fond for alle medlemsorganisationerne af Lærerforbundet. Fonden giver økonomisk støtte til medlemmer i strejke og betaler omkostningerne ved arbejdskonflikter. En bestemt del af kontingentet går direkte til fonden.

 • Sygefonden

Lærerforbundets Sygefond betaler sygedagpenge til medlemmer der på grund af sygdom ikke længere kan få løn eller får nedsat løn. Der betales også sygedagpenge i tilfælde af ægtefælles og/eller børns langvarige sygdom.

Fonden dækker bl.a. en del af udgifterne til screening for kræft og risikoundersøgelse for hjertesygdomme og til behandling hos psykolog, sygemassør, fysioterapeut og kiropraktor. Fonden yder begravelseshjælp ved medlemmers død.

 • Feriefonden

Islands Lærerforbunds Feriefond ejer og driver fritidshuse i Ásabyggð og Heiðarbyggð i Hrunamannahreppur og fritidshuse i Kjarnaskógur ved Akureyri. Fritidshusene udlejes til medlemmerne hele året. Fonden har også lejligheder ved Sóleyjargata i Reykjavík. Om sommeren videreudlejer Feriefonden fritidshuse til medlemmerne rundt om i Island og i Spanien.

 • Lærerforbundets blad

Skólavarðan er navnet på Islands Lærerforbunds blad. Det distribueres til alle medlemmer af forbundet. Skólavarðan bringer nyheder og interviews om det der er aktuelt i uddannelse og skolernes arbejde i Island og i udlandet, skriver om overenskomst- og rettighedsforhold for medlemmerne af Lærerforbundet og andre forhold omkring deres interesser.

Kontingent

Medlemmerne finansierer Lærerforbundets virksomhed gennem kontingenter der fastsættes hvert fjerde år på Kennarasamband Íslands’ kongres som er den øverste instans i forbundets forhold. Man bestræber sig på til enhver tid at drive forbundet så økonomisk som muligt samtidig med at vedligeholde målet om at yde den bedst mulige service.

 

 

Tengt efni