is / en / dk

Lengd orlofsréttar miðast við lífaldur:

Aldur Orlofsdagar Vinnuskyldustundir
<30 ára 24 192
30 ára 27 216
38 ára 30 240
     

Til orlofsdaga teljast eingöngu virkir dagar. Lífaldurshækkanir miða við almanaksár. Verði starfsmaður t.d. þrítugur í desember á hann rétt á 27 daga orlofi á því ári. 

Sumarorlofstímabil og ávinnslutímabil orlofs

Sumarorlofstímabil er frá 15. maí til 30. september hjá öllum félagsmönnum KÍ fyrir utan félagsmenn í Félagi framhaldsskólakennara og Félagi stjórnenda framhaldsskóla, hjá þeim er miðað við 1. maí til 15. september.

Ávinnslutímabil orlofs er frá 1. maí til 30. apríl. Á þessu tímabili ávinnur starfsmaður sér rétt til orlofs og orlofslauna á næsta orlofsári (sumarorlofstímabil). 

Veikindi í orlofi

Veikindi í sumarorlofi skulu sönnuð með læknisvottorði svo fljótt sem auðið er. Starfsmaður getur eingöngu átt inni daga vegna eigin veikinda í sumarorlofi en ekki vegna barna sinna. Þá getur starfsmaður ekki átt daga inni vegna veikinda í jóla- og páskaleyfi.

Nokkur munur er, eftir kjarasamningum KÍ, hvernig talningu veikindadaga í orlofi er háttað:

Grunnskólakennarar Nái starfsmaður ekki að nýta orlofsrétt sinn (24, 27 eða 30 daga) á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst telst það sem á vantar til veikinda í orlofi.
Framhaldsskólakennarar Verði starfsmaður veikur í sumarhléi, í mánuð eða lengur, skal það sem fram yfir er skoðast sem veikindi í orlofi allt að fullum orlofstíma (24, 27 eða 30 dagar).
Leikskólakennarar Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími, sem veikindum nemur, ekki til orlofs.
Tónlistarskólakennarar Nái starfsmaður ekki að nýta orlofsrétt sinn (24, 27 eða 30 daga) á tímabilinu 15. júní til 15. ágúst telst það sem á vantar til veikinda í orlofi.
Stjórnendur allra skólastiga Veikist stjórnandi í orlofi, telst sá tími, sem veikindum nemur, ekki til orlofs.
   

Starfsmaður getur ekki talist að hálfu veikur og hálfu frískur í orlofi. Fari starfsmaður sem verið hefur í svokölluðum hlutaveikindum í orlof telst það að fullu til orlofstöku nema að læknir votti að starfsmaður geti ekki notið orlofs en þá telst fríið að fullu til veikinda.

Orlofslaun og orlofsfé

Orlofsrétturinn er tvíþættur. Annars vegar er um að ræða rétt til orlofs (frídaga) og hins vegar rétt til launa í fríinu (orlofslauna). Starfsmaður á alltaf rétt á lágmarksorlofi  (24 daga) en það er háð ávinnslu fjölda orlofsdaga hvað hann fær í orlofslaun. Hafi starfsmaður einungis unnið í 6 mánuði á hann rétt á launum a.m.k í 12 daga í orlofinu en hann getur hins vegar verið samtals 24 daga í orlofi, þar af 12 daga launalaust.

Orlofsfé vegna yfirvinnu eða vaktavinnu er lagt inn jafnóðum á sérstakan orlofsreikning starfsmanns í banka og er laust til útborgunar frá miðjum maí ár hvert. Orlofsfé er einnig greitt af launum tímakaupsfólks sem og öllum mánaðarlaunum þegar um skemmri ráðningar er að ræða.

Orlofsfé af yfirvinnu eða vaktavinnu miðast við lífaldur starfsmanns:

Lífaldur Orlofsprósenta
yngri en 30 ára 10,17%
30 ára 11,59%
38 ára 13,04%
   

Orlof á uppsagnarfresti

Vinnuveitandi getur ekki ákveðið einhliða orlofstöku á uppsagnarfresti. M.ö.o. þarf að afla samþykkis starfsmanns ef ætlunin er að fella orlofstöku hans inn í uppsagnarfrestinn. Samþykki starfsmaður ekki slíka tilhögun á hann rétt á að fá orlofið gert upp við starfslok. Geri starfsmaður kröfu um orlofstöku á uppsagnarfresti og vinnuveitandi fellst á þá kröfu þannig að ekki komi til lengingar uppsagnarfrests er æskilegt að ganga frá slíku með skriflegum hætti.

Ávinnsla orlofs í fæðingarorlofi

Fæðingarorlof reiknast til starfstíma við mat á starfstengdum réttindum, svo sem rétti til orlofstöku og lengingar orlofs samkvæmt kjarasamningum, starfsaldurshækkana, veikindaréttar og uppsagnarfrests. Fæðingarorlof skerðir ekki rétt til orlofslauna hjá opinberum starfsmönnum.

Réttindi og skyldur