is / en / dk

Styrkir

Sótt er um styrk í Sjúkrasjóð KÍ á Mínum síðum og þegar það á við er kvittun fyrir greiðslu látin fylgja með í viðhengi.

Kvittanir / reikningar mega ekki vera eldri en 12 mánaða. Vinsamlega athugið að umsóknir eru afgreiddar samkvæmt þeim reglum sem eru í gildi þegar umsókn berst til sjúkrasjóðs KÍ en EKKI samkvæmt dagsetningu kvittunar.

Einnig er vert að taka fram að ef kvittun tekur yfir meðferðartímabil þá verður að gæta þess að öll skiptin sem kvittunin nær yfir falli innan 12 mánaða tímabilsins. Sjá dæmi fyrir neðan:

Kvittun er fyrir 10 skiptum í sjúkranuddi. Dagsetning kvittunar er 1. desember 2016 og nær yfir meðferðartímabilið frá 15. nóvember 2015 til 1. desember 2016 (rúmt ár). Félagsmaður sendir síðan styrkbeiðni til sjúkrasjóðs KÍ þann 1. janúar 2017. Afgreiðsla þessarar umsóknar yrði á þann veg að meðferðir á tímabilinu frá 15. nóvember til 31. desember 2015 yrðu ekki styrkhæfar þar sem þær væru orðnar meiri en 12 mánaða.

Dæmi um heilsunudd með sömu forsendum og hér að ofan. Þessari umsókn yrði synjað þar sem hún berst eftir að nýjar reglur tóku gildi þrátt fyrir að hluti af meðferðinni hafi átt sér stað meðan eldri reglur voru í gildi. Það er dagsetning umsóknar sem ræður hvaða reglu er farið eftir. Ath. að eftir 15. nóvember 2016 þegar nýjar reglur sjúkrasjóðs tóku gildi er einungis sjúkranudd hjá löggiltum sjúkranuddara styrkt, EKKI heilsunudd. 

Staðgreiðsla skatta er tekin af ÖLLUM styrkupphæðum sjúkrasjóðs, skv. skattprósentu 35.04%. Ekki er tekinn skattur af útfararstyrk. 

Umsóknir sem þurfa að fara fyrir fund stjórnar sjúkrasjóðs þurfa að berast fyrir 15. hvers mánaðar ásamt öllum nauðsynlegum fylgiskjölum.

Senda skal fyrirspurnir og fylgiskjöl á sjodir@ki.is
 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk vegna krabbameinsleitar:

 • Reglubundin krabbameinsleit (kembileit), samkvæmt gjaldskrá Krabbameinsfélags Íslands.
 • Greiddur er styrkur að hámarki 50.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili vegna meðferðar, þó ekki læknismeðferðar, hjá löggiltum heilbrigðisstarfsmanni.
 • Hér undir fellur t.d. sjúkranudd, sálfræðiþjónusta, hjúkrunarmeðferð, félagsráðgjöf, næringarráðgjöf og meðferð hjá hnykkjara (kíropraktor) og osteopata. Skilyrði fyrir styrkveitingu er að meðferð falli undir löggildingu þess sem meðferðina veitir.

 

Sjóðurinn greiðir kostnað vegna læknisfræðilegrar endurhæfingar á Heilsustofnun NLFÍ. Greiddar eru að hámarki 5.000 kr. á dag í allt að 28 daga á hverju 24 mánaða tímabili.

 • Sjóðfélagar geta sótt um fæðingarstyrk að upphæð 215.600 kr.miðað við fullt starf síðastliðna 6 mánuði fyrir fæðingu barns eða samkvæmt meðalstarfshlutfalli þann tíma, enda fari sjóðfélagi með forsjá barnsins og taki að lágmarki þriggja mánaða fæðingarorlof. Hægt er að nýta styrkinn upp að 12 mánaða aldri barns.
 • Vegna fjölburafæðingar eru greiddar 215.600 kr. fyrir hvert barn umfram eitt.
 • Um ættleiðingar gilda sömu reglur og um venjulega fæðingu væri að ræða.

Sjóðfélagar geta sótt um styrk vegna:

 • Sjóðurinn endurgreiðir hluta kostnaðar vegna tæknifrjóvgunar, þó að hámarki 200.000 kr. á hverju 12 mánaða tímabili.
  Enn fremur endurgreiðir sjóðurinn hluta kostnaðar vegna ættleiðinga, þó að hámarki 300.000 kr. fyrir hvert barn.
   

Sjóðfélagar geta sótt um styrk til kaupa á gleraugum og heyrnartækjum og vegna laseraðgerða:

1. Greiddur er styrkur vegna kaupa á heyrnartækjum. Fjárhæð styrks getur numið allt að 30% af upphæð reiknings að frádregnum styrk Sjúkratrygginga Íslands. Hámarksstyrkur er 70.000 kr.
2. Greiddur er styrkur vegna kaupa á einum gleraugum einu sinni á hverjum 24 mánuðum. Styrkur getur numið 60% af kostnaði umfram 50.000 kr. Hámarksstyrkur er 30.000 kr.
3. Greiddur er styrkur vegna laseraðgerða á augum eða augasteinsaðgerðar. Greiddar eru að hámarki 50.000 krónur fyrir hvort auga.
 

Sjóðfélagi sem hefur fullnýtt veikindarétt sinn, og er því tímabundið ekki á launaskrá, getur sótt um sjúkradagpeninga úr Sjúkrasjóði KÍ. Upphæð dagpeninga er 12.500 kr. á dag. Greiddir eru 30 dagar í mánuði (375.000 kr. miðað við 100% starf). Sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að sex mánuði en þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa. 

Einnig er hægt að sækja um sjúkradagpeninga vegna tekjuskerðingar í eftirtöldum tilfellum:

 • Veikindi barna: Sjúkrasjóður KÍ greiðir sjúkradagpeninga til sjóðfélaga sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna langtímaveikinda barna, enda hafi veikindin staðið í a.m.k. þrjá mánuði. 
 • Veikindi maka: Sjúkrasjóður KÍ greiðir sjúkradagpeninga til sjóðfélaga sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna langtímaveikinda maka, enda hafi veikindin staðið í a.m.k. þrjá mánuði.
 • Atvinnulausir sjóðfélagar: Kjósi atvinnulaus kennari að greiða félagsgjald til KÍ af atvinnuleysisbótum, er sjóðstjórn heimilt að greiða þeim sjúkradagpeninga en þó aldrei lengur en í þrjá mánuði.

Sjúkradagpeningar að viðbættum sjúkradagpeningum almannatrygginga, örorkulífeyris frá lífeyrissjóðum eða Tryggingastofnun ríkisins geta aldrei numið hærri fjárhæð en sem nemur launaskerðingu sjóðfélaga.

Með umsókn um sjúkradagpeninga þarf að fylgja læknisvottorð og staðfesting launagreiðanda um síðasta greiðsludag launa, meðalstarfshlutfall síðustu 12 mánaða og veikindarétt umsækjanda (sjá eyðublöð vegna þessa hér). Við langvarandi veikindi þarf að jafnaði að skila nýju læknisvottorði á tveggja mánaða fresti.

 

Sjóðsstjórn er heimilt að veita styrk vegna tannlæknakostnaðar sem nemi 60% af kostnaði umfram 300.000 kr. einu sinni á hverju 12 mánaða tímabili, þó að hámarki 200.000 kr. Styrkur er ekki greiddur vegna aðgerða sem einungis eru gerðar í fegrunarskyni.
 

Greiddur er útfararstyrkur allt að 350.000 kr. vegna andláts sjóðfélaga eða barna hans 20 ára og yngri, enda hafi barn sannarlega verið á framfæri sjóðfélaga. Enn fremur er greiddur útfararstyrkur allt að 250.000 kr. vegna andláts fyrrverandi sjóðfélaga allt að fimm árum eftir að hann hefur hætt störfum vegna aldurs eða örorku. Útfararstyrkur greiðist til lögerfingja.

Umsóknareyðublað.

 

Tengt efni

Styrkir Sótt er um styrk í Sjúkrasjóð KÍ á M&ia...
Sjóðfélagi í aðildarfélagi KÍ öðlast ré...
Hlutverk sjóðsins er að veita sjóðfélögum fjárhagsa&...