is / en / dk


Það er afar einfalt að sækja um styrk úr Starfsþróunarsjóði SÍ. Eina sem þarf að gera er að fylla út þetta eyðublað og senda í tölvupósti á netfangið si@ki.is.

 

Samþykktir og reglur Starfsþróunarsjóðs SÍ

1.

Um sjóðinn, markmið og sjóðsstjórn

1.1 Um sjóðinn
Sjóðurinn heitir Starfsþróunarsjóður Skólastjórafélags Íslands (SÍ). Starfsemi sjóðsins byggir á ákvæðum kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands (SÍ) (bókun 1 frá 1. maí 2014).

1.2 Markmið sjóðsins
Markmið sjóðsins er að styrkja SÍ og svæðafélög til að efla faglega starfsþróun skólastjórnenda. Með faglegri starfsþróun er átt við að félagsmenn SÍ viðhaldi og auki sérfræðiþekkingu á sviði stjórnunar, náms og kennslu.

1.3 Stjórn sjóðsins
Stjórn Skólastjórafélags íslands fer með stjórn sjóðsins. Starfsmaður SÍ sér um daglegan rekstur sjóðsins og afgreiðslu umsókna í hann. Stjórn skal staðfesta afgreiðslu umsókna í sjóðinn og skal sú afgreiðsla færð í fundargerð.
Ákvörðun stjórnar telst lögmæt ef meirihluti stjórnarmanna greiðir henni atkvæði.

2.

Aðild að sjóðnum og umsóknir

2.1 Aðild að sjóðnum
Aðild að sjóðnum eiga félagsmenn SÍ sem greitt er fyrir í sjóðinn á grundvelli kjarasamnings.

2.2. Réttur til úthlutunar
Formlegar stjórnarnefndir og svæðafélög SÍ geta sótt um styrk til sjóðsins allt að sex mánuði aftur í tímann frá upphafi styrkhæfs verkefnis. Öll tilskilin gögn þurfa að hafa borist innan þess tíma.

3.

Styrkhæf verkefni og styrkfjárhæð

3.1 Styrkhæf verkefni
Verkefni á vegum SÍ og svæðafélaga er falla undir markmið sjóðsins um að efla faglega starfsþróun skólastjórnenda eru styrkhæf. Undir þetta getur fallið verkefni s.s. fræðslufundir, ráðstefnur, námskeið o.fl.

3.2 Styrkfjárhæð
Reglur og styrkfjárhæðir eru endurskoðaðar af sjóðsstjórn árlega og skal taka mið af stöðu sjóðsins hverju sinni. Stjórn sjóðsins skal leitast við að efla og hvetja til starfsþróunar skólastjórnenda í svæðafélögum SÍ um allt land.
Aldrei eru greiddir hærri styrkir en sem nemur framlögðum reikningum/ staðfestingum.

4.

Afgreiðsla umsókna og framkvæmd styrkveitinga

4.1 Afgreiðsla umsókna
Starfsmaður SÍ afgreiðir umsóknir samkvæmt samþykktum og reglum þessum og í samræmi við ákvarðanir sjóðsstjórnar þegar fullnægjandi gögn hafa borist sjóðnum. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á rekstri og sker úr um vafaatriði um styrkhæfi umsókna.

4.2 Umsóknir
Umsóknum skal skila til skrifstofu SÍ á þar til gerðu umsóknarblaði.

4.3 Frágangur umsókna
Vanda skal frágang umsókna, rökstyðja hvernig styrkurinn nýtist til faglegrar starfsþróunar félagsmanna SÍ og auki sérfræðiþekkingu á sviði stjórnunar, náms og kennslu.

4.4 Við mat á umsóknum
Meta skal umsóknir með hliðsjón af markmiðum sjóðsins og teljast til faglegar starfsþróunar innan SÍ og nýtast félagsmönnum í starfi.

4.5 Greiðslur
Styrkir eru greiddir út í einu lagi samkvæmt framvísun kvittana fyrir kostnaði, staðfestingu um dagskrá og þátttöku.
Umsækjandi ber ábyrgð á að skila inn tilskildum gögnum til sjóðsins. Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til þess að óska eftir frumritum reikninga.
Styrkir úr sjóðnum eru greiddir út eins fljótt og auðið er. Forsenda greiðslu er að starfsmaður eða stjórn sjóðsins hafi samþykkt umsókn og að greiðslustaðfesting og umbeðin gögn séu móttekin.

5.

Tekjur sjóðsins

5.1 Framlag vinnuveitanda
Launagreiðandi greiðir 0,1% af heildarlaunum félagsmanna Skólastjórafélags Íslands í starfsþróunarsjóð félagsins. Það fjármagn sem greitt hefur verið skv. bókun 1 frá 1. maí 2014 inn á bankareikning skal verða stofnfé Starfsþróunarsjóðs SÍ. Frá 1. janúar 2016 er gjald þetta greitt ársfjórðungslega skv. útreikningum launagreiðanda.

5.2 Vaxtatekjur
Sjóðurinn er ávaxtaður á þann hátt sem fjárvörsluráð KÍ telur hagkvæmastan á hverjum tíma.

6.

Rekstur sjóðsins og endurskoðun

6.1 Ársreikningur
Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið.
Reikningar skulu endurskoðaðir líkt og aðrir sjóðir SÍ.
Yfirlit og uppgjör sjóðsins skal vera hluti af árskýrslu Skólastjórafélags Íslands.

 


Reykjavík 7. apríl 2016


 

Tengt efni