is / en / dk

Ragnar Þór Pétursson Formaður Kennarasambands Íslands ragnar@ki.is

Anna María Gunnarsdóttir Varaformaður Kennarasambands Íslands anna@ki.is

Guðjón H. Hauksson Formaður Félags framhaldsskólakennara gudjonh@ki.is

Haraldur F. Gíslason Formaður Félags leikskólakennara haraldur@ki.is

Sigurður Sigurjónsson Formaður Félags stjórnenda leikskóla sigurdur@ki.is

Sigrún Grendal Jóhannesdóttir Formaður Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum sigrun@ki.is

Þorgerður Laufey Diðriksdóttir Formaður Félags grunnskólakennara thorgerdur@ki.is

Þorsteinn Sæberg Formaður Skólastjórafélags Íslands thorsteinn@ki.is

Ægir Karl Ægisson Formaður Félags stjórnenda í framhaldsskólum aegirkarl@fss.is

 

Hlutverk stjórnar Kennarasambandsins er skilgreint í lögum þess:

Í lögum KÍ segir eftirfarandi um hlutverk stjórnar:

Stjórn KÍ fer með æðsta vald í málefnum sambandsins milli þinga. Það felur í sér, auk þess sem að neðan er talið, að taka ákvarðanir í stærri málum sem lúta að sjóðum og aðildarfélögum sambandsins. Stjórnin fer með framkvæmdavald í samræmi við stefnuskrá og starfsáætlun. Hún hefur ákvörðunarvald um málefni sambandsins innan marka laga þessara en lýtur þó fyrirmælum þings og ákvörðunum sem teknar eru í allsherjaratkvæðagreiðslu. Stjórnin gætir þess að lögum félagsins og samþykktum sé framfylgt.

Stjórn KÍ ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum KÍ. Stjórn KÍ skal sjá til þess að fullnægjandi bókhald, sbr. lög um bókhald nr. 145/1994, sé til staðar fyrir alla sjóði og félög innan sambandsins. Jafnframt ber henni að sjá til þess að fullnægjandi innra eftirlit sé til staðar varðandi rekstur og fjármuni félaga og sjóða sambandsins, m.a. til að koma í veg fyrir misfærslur í bókhaldi sem stafa af skekkjum, sviksemi eða öðrum ólögmætum athöfnum.

Stjórn KÍ setur reglur um launakjör og þóknanir, sbr. 24. grein.

Stjórn KÍ skipar tvo skoðunarmenn reikninga KÍ, sem valdir eru með hlutkesti úr hópi þeirra fulltrúa sem aðildarfélögin tilnefna.

Stjórn KÍ fylgir því eftir að kjarasamningar séu haldnir og að réttindi félagsmanna séu virt í hvívetna.

Hlutverk stjórnar í kjaramálum er að:

 1.  fjalla um kjara- og réttindamál og álykta um þau eftir þörfum.
 2.  móta og túlka kjarastefnu KÍ og styrkja tengsl milli félaganna á kjarasviðinu, m.a. með því að kalla samninganefndir aðildarfélaganna saman eftir þörfum.
 3.  fjalla um, kynna og framfylgja stefnu KÍ í kjara- og réttindamálum sem varða alla félagsmenn KÍ eða sem aðildarfélög hafa falið stjórn að fara með fyrir sína hönd.
 4.  fylgjast með efnahags- og kjaramálum, afla gagna og upplýsinga og sjá um að þau séu aðgengileg á hverjum tíma.
 5.  undirbúa kjaramálaráðstefnu, fræðslufundi eða námskeið um kjara- og samningamál eftir því sem við á hverju sinni.

Stjórn setur sér starfsáætlun fyrir hvert kjörtímabil. Eftirfarandi starfsáætlun var samþykkt í mars 2015:

Starfsáætlun er byggð á lögum KÍ, stefnuskrám, samþykktum, reglum um verkaskiptingu og starfshætti stjórnar KÍ 2014-2018. 

Starfshættir

 • Stjórn forgangsraðar verkefnum í starfsáætlun til eins árs í senn þar sem kveðið er á um verkferla, ábyrgðaraðila og tímaramma eftir því sem við á hverju sinni.
 • Stjórn endurskoðar starfsáætlun árlega og leggur mat á starfsemi, verklag og starfshætti.
 • Stjórn tekur skipulega til umræðu ákveðin málefnasvið samkvæmt starfsáætlun, formaður KÍ og varaformaður bera ábyrgð á úrvinnslu milli funda.
 • Stjórn getur falið einstökum fulltrúum í stjórn, starfsmönnum eða hópum meginábyrgð á einstaka verkefnum til að stuðla að árangri og framþróun í starfsemi.
 • Stjórn fundar mánaðarlega, að öllu jöfnu þriðja föstudag í hverjum mánuði, ekki er fundað í júlí nema sérstök atriði geri kröfu um það.

Fjármál

 • Stjórn ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum KÍ. Stjórn sér til þess að fullnægjandi bókhald, sbr. lög um bókhald nr. 145/1994, sé til staðar fyrir alla sjóði og félög innan sambandsins og að fullnægjandi innra eftirlit sé til staðar varðandi rekstur og fjármuni félaga og sjóða.
 • Skrifstofustjóri gefur stjórn yfirlit yfir fjárhagsstöðu sambandsins minnst einu sinni á hverju misseri.
 • Fjárvörsluráð fundar eftir þörfum og meðal annars með fulltrúum fjármálastofnana í tengslum við starf sitt.
 • Stjórn endurskoðar fjárhagsáætlun sambandsins árlega á grundvelli tillagna fjárvörsluráðs um breytingar á fjárhagsáætlun sem ráðið gerir til stjórnar fyrir fund hennar í desember þau ár sem þing er ekki haldið.
 • Stjórn endurnýjar þjónustusamninga við aðildarfélög og sjóði. Endurnýjun tengist samþykkt fjárhagsáætlunar KÍ fyrir kjörtímabilið.
 • Stjórn kallar skoðunarmenn reikninga til starfa einu sinni ári.
 • Stjórn fer yfir reglur um launakjör og þóknanir samkvæmt 24. grein laga KÍ og endurskoðar eftir þörfum.
 • Stjórn fer yfir reglur um styrkveitingar vegna samstarfs svæðafélaga/deilda í KÍ samkvæmt 14. grein laga KÍ og endurskoðar eftir þörfum.
 • Starfsmannamál
 • Stjórn þróar starfsmannastefnu KÍ í samræmi við þarfir hverju sinni og uppfærir í samstarfi við starfsmenn KÍ.
 • KÍ sem vinnustaður tekur þátt í þróunarverkefninu „Virkur vinnustaður“ á vegum VIRK og lýkur því formlega vorið 2015. Lagt verður mat á árangur verkefnis á starfsmannafundum KÍ og ákvarðanir teknar um áframhaldandi þróunarstarf að starfsmanna- og starfsumhverfismálum.
 • Starfsmannaviðtöl fara fram árlega með áherslu á eftirfylgni.

Húsnæðismál

 • Formaður KÍ ber ábyrgð á að halda hagsmunum KÍ í húsnæðismálum vakandi gagnvart stjórnvöldum og vinna að framkvæmd samþykktar þings KÍ 2014 um húsnæðismál.

Innra starf, félags- og fræðslumál

 • Stjórn gætir þess að lögum félagsins og samþykktum sé framfylgt, og staðfestir lög aðildarfélaga.
 • Stjórn setur reglur um félagsaðild kennara á örorkulífeyri samkvæmt 3. grein laga KÍ.
 • Stjórn setur framboðsnefnd KÍ starfsreglur samkvæmt 26. grein laga KÍ.
 • Stjórn heldur ársfundi í mars/apríl árin 2015, 2016 og 2017 í samræmi við lög KÍ.
 • Stjórn fer yfir niðurstöður könnunar á viðhorfum félagsmanna til þjónustu og starfsemi KÍ og niðurstöður úttektar á starfsemi og rekstri KÍ, vinnur úr þeim og framkvæmir.
 • Stjórn staðfestir starfsáætlanir stjórna, nefnda og ráða KÍ og fylgist með starfi þeirra meðal annars með því að boða formenn þeirra til funda einu sinni á ári.
 • Stjórn leggur mat á erindisbréf stjórna, nefnda og ráða KÍ í samstarfi við þær.
 • Stjórn skipuleggur fræðslu á vegum KÍ og eflir samstarf aðildarfélaga samkvæmt samþykktum þings KÍ 2014 um fræðslustefnu, vinnuumhverfismál, jafnréttismál og siðaráð í samstarfi við fræðslunefnd, vinnuumhverfisnefnd, jafnréttisnefnd og siðaráð.
 • Stjórn setur jafnréttisáætlun fyrir KÍ sem vinnuveitanda sem byggir á jafnréttisstefnu sambandsins.
 • Stjórn setur aðgerðaáætlun um aukna félagslega virkni og samfélagsleg áhrif til að styrkja stöðu KÍ sem heildarsamtaka kennara og kennarastéttarinnar.

Skólamál

 • Stjórn fjallar um skóla- og menntamál og ályktar um þau eftir þörfum í samstarfi við skólamálaráð KÍ.
 • Stjórn kynnir og eflir umræðu og umfjöllun um skólastefnu, skóla- og menntamál, í samstarfi við skólamálaráð og útgáfusvið KÍ.
 • Stjórn stendur að ráðstefnum, málþingum og fundum um skóla- og menntamál eftir því sem við á í samstarfi við skólamálaráð KÍ.
 • Stjórn fylgist með og tekur skipulega til umræðu viðfangsefni hvítbókar, stefnu og málflutning KÍ um þau.
 • Stjórn fylgist með og tekur skipulega til umræðu starf fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara og skólastjórnenda sem KÍ er aðili að ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga, menntamálaráðuneyti og háskólum.
 • Stjórn fylgist með og tekur skipulega til umræðu starf Samstarfsnefndar KÍ og menntavísindasviðs HÍ um málefni kennaramenntunar og fagleg málefni sem tengjast störfum félagsmanna KÍ í skólum.
 • Stjórn vinnur að því að koma á samstarfi við stjórnvöld og aðra aðila til að hafa áhrif á stefnumótun og ákvarðanir í skóla- og menntamálum í samstarfi við skólamálaráð KÍ.

Kjaramál

 • Stjórn KÍ fylgir því eftir að kjarasamningar séu haldnir og að réttindi félagsmanna séu virt.
 • Stjórn fjallar um kjara- og réttindamál og ályktar um þau eftir þörfum.
 • Stjórn mótar og túlkar kjarastefnu KÍ og styrkir tengsl milli félaganna á kjarasviðinu, meðal annars með því að kalla samninganefndir aðildarfélaga saman eftir þörfum.
 • Stjórn fjallar um, kynnir og framfylgir stefnu KÍ í kjara- og réttindamálum sem varða alla félagsmenn KÍ eða sem aðildarfélög hafa falið stjórn að fara með fyrir sína hönd.
 • Stjórn fylgist með efnahags- og kjaramálum, aflar gagna og upplýsinga og sér um að þau séu aðgengileg á hverjum tíma. Hagfræðingur KÍ kynnir reglulega fyrir stjórn stöðu efnahagsmála, hagtölur og upplýsingar um launaþróun. Stjórn leggur áherslu á að miðla skipulega til félagsmanna efni um efnahags- og kjaramál í samstarfi við hagfræðing og útgáfusvið KÍ.
 • Stjórn undirbýr kjaramálaráðstefnur, fræðslufundi og námskeið um kjara- og samningamál eftir því sem við á hverju sinni.
 • Stjórn tekur þátt í samstarfi á vinnumarkaði að endurskoðun lífeyrismála með BHM og BSRB.

Samstarf

  Erlent

 • Stjórn tekur þátt í erlendu samstarfi samkvæmt samþykkt þings KÍ 2014.
 • Stjórn tekur þátt í starfi norrænu kennarasamtakanna (NLS). Norðmenn fara með formennsku í NLS árið 2015 og KÍ varaformennsku. KÍ tekur við formennsku í NLS árið 2016.
 • Formaður KÍ sækir fundi ETUCE, Evrópudeildar alþjóðasamtaka kennara (EI), að jafnaði tvisvar á ári. Aðalfundur ETUCE verður haldinn 2016.
 • KÍ tekur þátt í þingi EI í Kanada 2016. Formaður KÍ og varaformaður eru formlegir fulltrúar KÍ.
 • Vinnuumhverfisnefnd sér um fyrir hönd stjórnar KÍ óformlegt samstarf við norræn kennarafélög/NAN (Nordisk Arbejdsmiljø Netværk).
 • Stjórn leggur áherslu á að efla þekkingu KÍ á Evrópumenntamálum, færni og þátttöku í þeim og auka úrvinnslu, nýtingu og miðlun af vettvangi NLS og úr öðru erlendu samstarfi.

  Innlent

 • Stjórn leggur áherslu á samvinnu við önnur samtök opinberra starfsmanna um sameiginleg atriði í kjara- og réttindamálum og samskipti við ýmsa aðila um þau.
 • Stjórn hefur samstarf við samtök annarra launamanna, stjórnvöld og viðsemjendur á vinnumarkaði eftir því sem við á hverju sinni.

     

 

 

 

Tengt efni